Statut

 

Kršćanska udruga za promicanje športa, rekreacije i turizma KARMEL
 
 
 
 
 
Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001 i 11/2002)i članka 14 Zakona o športu (Narodne novine 71/2006) Osnivačka skupština Kršćanske udruge za promicanje športa, rekreacije i turizma KARMEL, održana dana 25. rujna 2006. u Rozganskoj 49, 10293 Dubravica, donijela je sljedeći
 
 
 
 
S   T   A   T   U   T
 
 
 
ČLANAK 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta i zastupanja, ciljeva i djelatnosti, javnosti rada, članstva i članarina, prava i obveza članova, unutarnjeg ustrojstva, financiranja, prestanka postojanja i druga pitanja značajna za djelovanje Kršćanske udruge za promicanje športa, rekreacije i turizma KARMEL (u daljnjem tekstu: Udruga).
Udruga je neprofitna, dragovoljna, nepolitička, nevladina udruga, koja članstvo i prava
članova uvjetuje isključivo zajedničkim interesima članova.
 
N a z i v, s j e d i š t e   i   z a s t u p a n j e
 
ČLANAK 2.
Naziv udruge glasi: Kršćanska udruga za promicanje športa, rekreacije i turizma KARMEL.
Skraćeni naziv Udruge glasi: Kup KARMEL
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
 
ČLANAK 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, a odluku o adresi sjedišta i promjeni adrese donosi Upravni odbor.
 
ČLANAK 4.
Udruga je pravna osoba, upisana u Registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave. Za preuzete obaveze, Udruga odgovara svim svojim sredstvima (ograničena odgovornost).
 
 
 
 
 
-2-
 
 
ČLANAK 5.
Udruga posjeduje pečat pravokutnog oblika u kojem je uz lijevi rub stilski obris brda s križem, a u preostalom dijelu je ispisano: Kršćanska udruga KUP KARMEL, Zagreb.
 
ČLANAK 6.
Udruga može u svrhu unapređenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva osnivati podružnice ili ogranke na drugim lokacijama te potpomagati u svakom pogledu njihov rad i ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Podružnice ili ogranci Udruge nisu pravne osobe. Odluku o osnivanju ogranaka ili podružnica donosi Upravni odbor.
 
ČLANAK 7.
Udruga se po potrebi može udružiti ili povremeno surađivati s drugim srodnim udrugama i organizacijama Republike Hrvatske radi optimalnijeg ostvarivanje ciljeva Udruge. Odluku o udruživanju ili povremenoj suradnji, kao i prestanku istih, s drugim udrugama i organizacijama donosi Skupština Udruge.
 
ČLANAK 8.
Udruga se po potrebi može učlanjivati u druge udruge , te međunarodne udruge i organizacije sukladno Zakonu o udrugama Republike Hrvatske, a u svrhu ostvarivanja
ciljeva definiranih ovim statutom. Odluku o učlanjivanju u druge udruge i organizacije kao i o raskidanju članstva, donosi Upravni odbor Udruge.
 
ČLANAK 9.
Udrugu predstavljaju i zastupaju u pravnom prometu predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora.
 
 
C i l j e v i   i   d j e l a t n o s t i
 
 
ČLANAK 10.
Cilj i svrha osnivanja udruge je promicanje športa, rekreacije i turizma kao oblika zdravog načina života i kršćanske kulture. Popularizacija športa, rekreacije i „kršćanskog turizma“ trebaju  pridonijeti široj i kreativnijoj primjeni narodne mudrosti: „zdrav duh u zdravu tijelu“ među pučanstvom, osobito kršćanskim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3-
 
Djelatnosti udruge su :
- popularizirati neke športske discipline (trčanje, hod) u kršćanskim kategorijama
djelovanja ( napr.hodočašće, trka do nekog svetišta, maraton mira i pomirenja itd),
 
- organizirati sportske manifestacije kršćana kao jedan oblik kršćanske i narodne kulture i običaja,
 
- poticanje i organiziranje hodočašća pješke u neka hrvatska i inozemna svetišta, napr. Brezje u Sloveniji, Lourdes u Francuskoj, Međugorje u BiH,
 
- poticanje i organizacija članova radi upoznavanja kulturne                                                                  baštine područja kamo se odlazi, kreativnog pješaćenja na tim područjima, međusobnog
upoznavanja sa stanovnicima dotičnih krajeva, a ujedno i zadovoljavanja osobnih                         vjerskih potreba svakog hodočasnika,
 
-organizacija i praćenje članova na hodočašćima u tu- i inozemna svetišta,
u skladu s posebnim zakonom
 
-promicanje tolerancije, sportskog duha i suživota na osnovu tradicionalnih kršćanskih vrednota,
 
-suradnja s atletskim i drugim športskim klubovima u cilju upoznavanja i korištenja
najnovijih metoda i načina u rekreativnim športskim aktivnostima,
 
-organiziranje prigodnih manifestacija (npr. koncert ili sl.) kao oblik popularizacije neke
sportske aktivnosti i/ili vjerskog događaja,
 
- promidžbom preko medija, ili plakatiranjem doprinositi što većem uključivanju gospodarskih subjekata u sponzoriranju amaterskih sportskih aktivnosti (npr. da
proizvođači mineralne vode kao sponzori osiguravaju besplatno piće za sudionike
nekog pješačenja, trke ili maratona),
 
-poticanje članova na zajedništvo i suradnju u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u okviru Udruge,
 
-poticanje njegovanja sportske kulture i kršćanskih vrednota kod članova Udruge i građana uopće,
 
-održavanje i unapređivanje zdravlja spajanjem vjerskih aktivnosti s rekreativno-
sportskim aktivnostima članova Udruge i građana općenito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4-
 
J a v n o s t   r a d a
 
ČLANAK 11.
Rad Udruge i svih njenih tijela je utemeljen na demokratskim načelima i javan. Tajnosti Udruge podliježu samo osobne isprave i podaci koji bi mogli štetiti interesima Udruge ili njenih članova. Javnost rada osigurava se priopćenjima i povremenim informativnim lecima, plakatima, objavama i informacijama putem javnih medija, biltena i časopisa, elektroničke pošte i Internet stranica Udruge.
 
 
Č l a n s t v o   u    U d r u z i
 
ČLANAK 12.
Članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja se želi angažirati u radu Udruge te prihvaća odredbe ovog Statuta. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Članstvo može biti redovito i počasno. Počasne članove imenuje Upravni odbor, a redoviti članovi ostvaruju članstvo potvrđenom prijavnicom i uplatom upisnine u Udrugu. Članovi Udruge plaćaju članarinu na način i u iznosu koju utvrdi Upravni odbor u pisanom obliku, definiranu Pravilnikom o radu Udruge.
 
ČLANAK 13
Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev
Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.Novi redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i svih drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.Novi redoviti članovi uplaćuju upisninu u Udrugu koja se koristi za pokrivanje osnovnog funkcioniranja Udruge, administrativnih troškova te za ostvarivanje osnovnih ciljeva. Upisnina ujedno obuhvaća i mjesečnu članarinu, načinom koji je definiran u Pravilniku o radu.
 
O s n o v n a    p r a v a   i    o b v e z e    č l a n s t v a
 
ČLANAK 14
Prava redovitih članova:
-sudjelovanje u svim oblicima djelovanja Udruge,
-redovito dobivanje informacija o radu Udruge,
-mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom,
-svi članovi ujedno su i članovi Skupštine.
 
-5-
 
Obaveze redovitih članova su:
-čuvati ugled Udruge i poštivati odluke njenih tijela,
-redovito plaćati propisanu članarinu,
-aktivno sudjelovati u djelovanju udruge,
-djelovati u skladu s kršćanskim moralom, poštivati ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka.                                               
 
Prestanak članstva:
-istupanjem,
-isključenjem zbog neplaćanja članarine za tri mjeseca,
-iskljućenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta i odluka tijela Udruge,
-smrću.
 
 
T i j e l a   u p r a v l j a n j a
 
ČLANAK 15.
Tijela upravljanja Udrugom su:
- Skupština i
- Upravni odbor.
 
 
S k u p š t i n a
 
ČLANAK 16.
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.
 
ČLANAK 17.
Skupština Udruge je nadležna za obavljanje sljedećih poslova:
-donosi Statut i druge opće akte Udruge,
-kontrolira rad, bira i razrješava članove Upravnog odbora po njihovim funkcijama,
-donosi financijska izvješća te sve odluke za koje nije nadležan Upravni odbor,
-odlučuje o promjenama Statuta i o prestanku rada Udruge,
-odlučuje o prigovorima protiv Upravnog odbora.
 
ČLANAK 18.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednica skupštine može biti redovna, izborna ili izvanredna. Sjednicu skupštine saziva Upravni odbor prema prijedlogu predsjednika ili na zahtjev najmanje jedne trećine redovitih članova Udruge, u roku od 30 dana nakon zaprimljenog prijedloga ili zahtjeva. Ukoliko upravni odbor u navedenom roku ne sazove sjednicu skupštine,istu će sazvati predlagatelj,odnosno podnositelj zahtjeva. Poziv na sjednicu dostavlja se u pismenom obliku svim redovitim
članovima najmanje 7 dana prije samog zasjedanja.
 
 
 
-6-
 
ČLANAK 19.
Skupštini predsjedava predsjednik, a on također i potpisuje odluke. U slučaju njegove
spriječenosti to čini dopredsjednik.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna natpolovična većina redovitih članova udruge. Ukoliko sjednici nije prisutna natpolovična većina članova udruge čeka se 30 minuta i nakon proteka toga vremena skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici prisutna jedna trećina redovitih članova udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih redovitih članova Udruge.
U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična večina
glasova svih redovitih članova Udruge.
                                                        
 
U p r a v n i    o d b o r
 
ČLANAK 20.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koji provodi odluke Skupštine i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica Skupštine.  Upravni odbor vodi rad Udruge i druge poslove u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.
 
ČLANAK 22.
Upravni odbor čine:
-Predsjednik, koji je ujedno i predsjednik Udruge
-Dopredsjednik
-Tajnik
-2 člana Upravnog odbora
 
ČLANAK 23.
Upravni odbor:
-priprema nacrt Statuta i drugih akata,
-saziva i priprema zasjedanje Skupštine i predlaže dnevni red,
-prima nove redovite članove i imenuje počasne članove,
-odlučuje o isključenju iz članstva,
-odlučuje o adresi Udruge i promjeni adrese,
-odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
-odlučuje o visini naknade članovima za opravdane troškove nastale u vezi s obavljanjem
 djelatnosti Udruge,
-odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada za nesebičan rad u Udruzi članovima Udruge,
-predlaže Skupštini dodjelu posebnih priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su
 osobito doprinjele ostvarivanju ciljeva Udruge.
 
 
 
 
 
-7-
 
ČLANAK 24.
Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik, a u slučaju njegove priječenosti dopredsjednik. Upravni odbor punovažno odlučuje ukoliko su prisutna najmanje 3 člana Upravnog odbora. Punovažne odluke donose se natpolovičnom večinom prisutnih članova Upravnog odbora. U slučaju jednakog broja glasova za i protiv nekog prijedloga, glas predsjednika (u slučaju njegove spriječenosti glas dopredsjednika) broji se kao 2 glasa. Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.
 
 
P r e d s j e d n i k 
 
ČLANAK 25.
Predsjednika bira Skupština javnim glasovanjem na period od dvije godine. Nakon isteka mandata isti predsjednik može biti neograničeno puta ponovo biran. Predsjednik Udruge je i predsjednik Upravnog odbora.
 
Predsjednik:
-zastupa Udrugu,
-saziva sjednice Upravnog odbora i sjednice Skupštine i predsjedava istim,
-potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor,
-brine o izvršavanju odluka tijela Udruge,
-brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge i izvršenja obaveza propisanih zakonima,
-obavlja i druge poslove u zadatke utvrđene ovim statutom i drugim aktima Udruge,
-odgovara za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.
 
 
D o p r e d s j e d n i k
 
ČLANAK 26.
Dopredsjednika bira Skupština javnim glasovanjem na period od dvije godine.
Dopredsjednik nakon isteka mandata može biti neograničeno puta ponovno biran.
Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u svim poslovima, funkcijama i odgovornostima
u slučaju njegove spriječenosti.
 
 
T a j n i k
 
ČLANAK 27
 
Tajnika bira Skupština javnim glasovanjem na period od dvije godine.
Nakon isteka mandata i on može biti neograničeno puta ponovno biran.
Tajnik:
-brine za izvršenje programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine,
-brine za namjensko trošenje sredstava,
-8-
 
-vodi i čuva evidenciju financijsko-materijalnog stanja Udruge,
-pomaže predsjedniku u njegovu radu,
-brine o javnosti rada Udruge,
-sastavlja prijedlog financijskog izvješća.
-vodi popis članova udruge
 
 
O s t a l i   č l a n o v i   U p r a v n o g    o d b o r a
 
ČLANAK 28.
Ostala dva člana Upravnog odbora bira Skupština javnim glasanjem na period od dvije godine. Njihov se mandat također izborom može neograničeno puta obnoviti. Oni pomažu predsjedniku, dopredsjedniku i tajniku u izvršavanju njihovih dužnosti, a pored toga izvršavaju zadatke koje im delegira predsjednik Udruge.
 
ČLANAK 29.
Svaki član Upravnog odbora može biti od Skupštine opozvan sa svoje dužnosti, ako
-ne obavlja ili neuredno obavlja svoje dužnosti.
-svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Udruge,
-sam zatraži prestanak funkcije.
 
 
I m o v i n a
 
ČLANAK 30
Udruga se finacira iz sredstava upisnine, članarine,donacija, poklona i stredstava dobivenih od organizacija ili iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave. Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za nesmetan rad Udruge. Poslovanje se obavlja  putem žiro-računa Udruge, osim poklona i donacija koji su materijalne naravi: napr. namještaj, piće, tehnička pomagala i sl.
 
ČLANAK 31
Finacijska godina Udruge počinje 1.siječnja a završava 31.prosinca iste godine.
 
 
ČLANAK 32
U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se imovina odlukom skupštine raspodjeljuje među redovitim članovima Udruge prema dužini članstva i udjelu u Udruzi, najviše do 1.000 kuna po članu, nakon namirenja vjerovnika i ostalih administrativnih troškova. Sva preostala imovina odlukom skupštine ima se pokloniti nekoj humanitarnoj udruzi ili zakladi po odluci Skupštine.
 
 
 
 
-9-
 
I n f o r m i r a n j e    č l a n s t v a
 
ČLANAK 33
Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene
članovi Udruge dobivaju putem periodičnog pisanog biltena koji se dostavlja svakom članu Udruge najmanje jednom godišnje.
 
P r e s t a n a k     p o s t o j a n j a     u d r u g e
 
ČLANAK 34
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine u skladu s Člankom 19, stavka 4 ovog  Statuta ili iz razloga propisanih zakonom. Imovina se u slučaju prestanka postojanja Udruge dijeli se u skladu s Člankom 32 ovog Statuta.
 
 
O s t a l e    o d r e d b e
 
ČLANAK 34.
Tumačenje odredbi ovog statuta daje Skupština Udruge.
 
ČLANAK 35.
Ako koja odredba Statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom Republike
Hrvatske, ista odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje
primijenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.
 
ČLANAK 36.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja .
 
 
U Zagrebu 25. rujna 2006.                                            Predsjednik Udruge
                                                                                          
 
 
                                                                                         Robert Rukavina